Направи запитване

ДО ИНВЕСТИТОРИТЕ, ЗАПИСАЛИ ДЯЛОВЕ В ДОГОВОРЕН ФОНД "ПЛЮС"

Май 15, 2024
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че с Решение № 315-ДФ от 14.05.2024 г., съгласно писмо РГ-08-47-9 14.05.2024 г., Комисията за финансов надзор е издала одобрение по чл. 18, ал. 1 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) за замяна на дружеството, което управлява договорен фонд (ДФ) „Плюс“ - УД „Компас Инвест“ АД с УД „Импакт Капитал“ ЕАД.

Уведомяваме Ви още, че УД „Импакт Капитал“ ЕАД ще замени УД „Компас Инвест“ АД като управляващо дружество на ДФ „Плюс“ считано от 03.06.2024 г. Предвид това, считано от тази дата управляващото дружество дружество на ДФ „Плюс“ ще бъде „Импакт Капитал“ ЕАД.

С оглед защитата на Вашите права като наш клиент и като инвеститор, предвид процедурата по замяна на управляващото дружеството, което управлява ДФ„Плюс“, Ви уведомяваме, че освен правата по ЗДКИСДПКИ, Правилата на Договорен фонд “Плюс” и Проспекта за публично предлагане на дялове на Договорен фонд “Плюс”, имате и следните допълнителни възможности и права:
1. В 14-дневен срок след получаване на настоящото Уведомление всеки инвеститор в Договорен фонд “Плюс” има право да поиска обратно изкупуване на дяловете си без да дължи такси за обратно изкупуване и без други допълнителни разходи.
2. В 14-дневен срок след получаване на настоящото Уведомление, всеки инвеститор в Договорен фонд “Плюс”, който е поискал обратно изкупуване на дяловете си (съгл. предходната точка) има право да запише дялове от друг договорен фонд, управляван от УД "ИМПАКТ КАПИТАЛ" ЕАД или от УД "КОМПАС ИНВЕСТ" ЕАД, без да дължи такси за покупката и без други допълнителни разходи.
С оглед гладкото и своевременно протичане на процедурата по замяна на дружеството, което управлява договорен фонд (ДФ) „Плюс“-УД „Компас Инвест“ АД с УД „Импакт Капитал“ ЕАД, Ви молим да ни уведомите своевременно относно получаването на настоящото Уведомление, като екипите на Управляващо дружество „Компас инвест“ АД и на Управляващото дружество „Импакт Капитал“ ЕАД са готови да отговорят на всички поставени Въпроси на настоящи и бъдещи инвеститори в ДФ „Плюс“, при и по повод на замяната на управляващото дружество, както и по всеки друг въпрос, свързан с правата на инвеститорите.

Моля не се колебайте да се свържете с нашия екип!