Направи запитване

Водещите индекси задълбочиха спадовете

Септ. 11, 2022


Към края на август водещите индекси върху акции в САЩ задълбочиха спадовете от началото на годината. Широкият индекс S&P 500 се е понижил с -17% от началото на годината, а технологичният NASDAQ - с повече от -24%. В Европа спадовете също са значителни на фона на война в Украйна и енергийна криза. В Китай продължават проблемите с имотния сектор и забавянето на икономическия растеж. Облигациите също приключиха август на негативна територия. Пазарите отразиха страховете за забавянето на икономиката, след като централните банки затвърдиха обявения ангажимент да противодействат на повишената инфлация с покачване на лихвите.

Ключово събитие през месеца беше икономическия форум в Джаксън Хол. Изказванията по време на конференцията потвърдиха, че Федералният резерв на САЩ цели понижаване на инфлацията чрез повишаване на лихвите дори това да доведе до рецесия. Покачването на лихвите се отразява негативно, както на акциите, така и на облигациите в краткосрочен план. Рисковете за развитието на глобалната икономика се отразяват с изпреварващ ефект върху пазарите на акции, затова наблюдаваме повишена волатилност дори когато икономическите данни още не са се влошили. Така например данните за пазара на труда в САЩ се оказаха по-добри от очакванията, а индексът на потребителските цени (CPI) забави темпа на растеж от 9.1% през юни до 8.5% през юли. Индексът на мениджърските поръчки (PMI) обаче се понижи до 22-месечно дъно, отразявайки забавянето на икономиката.

В същото време от 1945 година насам при всеки спад на акциите (индексът S&P 500) с повече от 15%, какъвто е текущият случай, в следващите 12 месеца се наблюдава ръст. Изпреварващият ефект на акциите сочи, че цените на пазарите достигат дъното си преди печалбите да са стигнали максималния си спад. Съответно текущата обстановка предлага възможности за покупки за дългосрочните инвеститори. Макар да са налице фактори за продължаваща повишена волатилност на финансовите пазари, с дисциплиниран подход и премерен риск спадовете могат да се използват за изграждане на позиции. Предвид динамиката на събитията от последните две години все по-важна става диверсификацията между класове активи, географски региони, индустрии и фундаментални характеристики на бизнесите. 

ПРЕДСТАВЯНЕ на ДФ Компас Глобъл Трендс

ДФ „Компас Глобъл Трендс“ приключи месеца с цена на един дял от 1.2530 лв., което е спад от -3.38% за месеца и -22.06% спрямо началото на годината.
ПРЕДСТАВЯНЕ на ДФ Компас Евроселект
ДФ „Компас Евроселект“ приключи месеца с цена на един дял от 0.8699 EUR, което е спад от -6.17% за месеца и -20.94% спрямо началото на годината.


ПРЕДСТАВЯНЕ на ДФ Компас Фъндс Селект 21
ДФ „Компас Фъндс Селект-21“приключи месеца с цена на един дял от 0.9734 BGN, което е спад от -0.91% за месеца и -5.44% спрямо началото на годината.


Повече информация тук

Важна информация: Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Георг Вашингтон № 19, ет. 2 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук. Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс.Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu