Направи запитване

Април беше предизвикателен месец за финансовите пазари

Май 10, 2024
Април се оказа предизвикателен месец за финансовите пазари, като глобалните облигации се понижиха с 2,5% през месеца, докато акциите на развитите пазари - с 3,7%. Пониженията през април до голяма степен са в резултат от комбинацията от по-високите от очакваните данни за инфлацията в САЩ и БВП за първото тримесечие, което макар и по-слабо на пръв поглед, продължава да показа устойчиво търсене. Това, от своя страна, подхрани пазарните опасения, че централните банки няма да облекчат паричната политика толкова рано, както се очакваше още в началото на годината.
Промяната в пазарните очакванията повлия най-вече на представянето на инструментите с фиксирана доходност. През април пазарните очаквания се промениха драстично, допускайки 1-2 намаления на лихвените проценти в САЩ през тази година, спрямо 4-5 в началото на годината. Първото намаление беше отложено за пореден път за по-късно през годината – през септември, вместо през април, както беше планирано в начало на годината. Това доведе и до значителна волатилност през месец април - доходността на 2-годишните държавни облигации на САЩ се повиши с 40 базисни точки (б.т.) до 5,0%, а доходността на 10-годишните съкровищни облигации - с 47 б.т. до 4,7%. По-високите доходности по държавните облигации повлияха и на пазарите на акции в САЩ – индексите S&P 500 и NASDAQ се понижиха съответно с 4,16% и 4,41% през април.
В трудния за повечето активи месец европейските акции се представиха по-добре спрямо американските – немският DAX се понижи с 3,03%, докато френският CAC 40 с 2,69%. Причината за по-меките спадове се дължи на подобряването в предварителния PMI индекс (индекс на мениджърите по покупки) на еврозоната, който се повиши до 51,4 през април, значително подобрение, спрямо рецесионното ниво от 47,6 регистрирано през декември. Предвид по-слабия инфлационен натиск и известното подобряване в икономическата активност, пазарните очаквания са, че Европейската централна банка ще пристъпи към намаляване на лихвените проценти още през лятото – изпреварвайки Федералния резерв в САЩ.
През април беше подчертано, че инфлация остава основен риск и има потенциал да наруши ралито на по-рисковите класове активи.
При управлението на риска в портфейлите е важно да се вземат предвид и двата сценария - рецесия и дефлация и устойчива инфлация. Висококачествените облигации със средносрочен матуритет биха допринесли за възвръщаемостта на портфейла, в случай на дефлационен шок при умерено-нисък риск. В подобна среда диверсификация между различните класове активи е крайно необходима при управлението на инвестиционните портфейли. Подходящата селекция от качествени бизнеси и инструменти, способни да се представят добре в динамичната среда, са неизменна част от стратегията на Компас Инвест.

ПРЕДСТАВЯНЕ на ДФ Компас Глобъл Трендс

ДФ „Компас Глобъл Трендс“ приключи месеца с цена на един дял от 1.6766 лв., което спад от - 3.48% за месеца и ръст от 9.89% спрямо началото на годината. 

Цена за един дял на фонда за периода от 1 април 2014г. до 30 април 2024 г.

ПРЕДСТАВЯНЕ на ДФ Компас Евро Облигации 


ДФ „Компас Евро Облигации“ приключи месеца с нетната стойност на активите на един дял 0.8853 EUR.


Цена за един дял в EUR за месец април

*червената линия отразява датата на промяната на рисковия профил на фонда (12.04.2024 г.) 
 
ПРЕДСТАВЯНЕ на ДФ Компас Фъндс Селект - 21

ДФ „Компас Фъндс Селект-21“ приключи месеца с цена на един дял от 1.0256 BGN, което е спад от -1.73% за месеца и ръст от 2.60% спрямо началото на годината.


Цена за един дял на фонда за периода от 26 юли 2018 г. до 30 април  2024 г.
 
Запознайте се по-подробно с представянето на ДФ Компас Глобъл Трендс, ДФ Компас Евро Облигации и ДФ Компас Фъндс Селект-21 през април и разберете повече относно развитието на глобалните финансови пазари и очакванията на мениджмънта ТУК.

Важна информация:
Настоящата информацията е маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране. Информацията е валидна към датата на издаване на маркетинговия материал и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете в колективни инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Инвестициите не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държава или друга форма на гаранция. Информацията за представянето на финансовите инструменти в миналото не е надежден показател за бъдещи резултати. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят с Проспекта и Основния информационен документ преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Може да намерите тези документи, на български, на интернет страницата на „Компас Инвест АД – www.compass-invest.eu, както и при поискване може да получите хартиено копие безплатно в офиса на управляващото дружество на адрес: гр.София, ул. Алабин № 36, ет. 4 всеки работен ден от 9 до 17 ч. Бъдещите резултати подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и може да се промени за в бъдеще. Резюме на правата като инвеститори е достъпно на следната хипервръзка, на български език: тук . Договорните фондове, управлявани от Компас Инвест АД са активно управлявани без да следват индекс. Информираме ви, че УД Компас Инвест АД може да вземе решение да прекрати предлагането на фондовете на територията на Република България.

Рискове:
Освен ползи инвестицията в дялове на договорни фондове носи и опредени рискове, като:
1) пазарен риск със следните компоненти: а) лихвен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията поради изменение на нивото на лихвените проценти б) валутен риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията, деноминирани във валута, различна от лев и евро в) ценови риск, свързан с намаляване на стойността на инвестицията при неблагоприятни промени на пазарните цени;
2) кредитен риск – свързан с намаляване на стойността на позицията при неочаквани събития от кредитен характер свързани с емитентите на финансови инструменти, насрещната страна по борсови и извънборсови сделки, както и държавите, в които те извършват дейност;
3) операционен риск – от грешки или несъвършенства в системата на организация;
4) ликвиден риск – при наложителни продажби на активи при неблагоприятни пазарни условия;
5) риск от концентрация – при неправилна диверсификация на експозиции към групи свързани клиенти, от един и същ икономически отрасъл, географска област и др.
6) позиционен риск, свързан с промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент - свързан с емитента на базовия инструмент;
Допълнителна информация за рисковете се съдържа в Проспекта на съответния фонд, който е достъпен на интернет адрес: www.compass-invest.eu.